Input:

11.11 Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća(93/14)

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.11 Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća(93/14)

Narodne novine

Na temelju članka 146. stavka 3. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA

Predmet pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje:

1) utemeljenje prvoga radničkog vijeća,

2) raspisivanje prvih, redovitih i izvanrednih izbora za radničko vijeće,

3) donošenje odluke o provođenju izbora,

4) lista kandidata za članove radničkog vijeća,

5) način imenovanja i dužnosti izbornog odbora i biračkog odbora,

6) obveze poslodavca u postupku izbora radničkog vijeća,

7) utvrđivanje i objava popisa birača,

8) glasački listić,

9) način glasovanja za radničko vijeće,

10) rad izbornog odbora,

11) provođenje izbora,

12) utvrđivanje i objavljivanje rezultata izbora za radničko vijeće,

13) provođenje izbora za radnička vijeća organizacijskih jedinica i utemeljenje glavnog radničkog vijeća.

(2) Ovim Pravilnikom se propisuju obveznici, rokovi i način dostave podataka o izabranim radničkim vijećima.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Utemeljenje prvoga radničkog vijeća

Članak 2.

(1) Prijedlog za utemeljenje prvoga radničkog vijeća mogu podnijeti u pisanom obliku sindikati koji kod poslodavca imaju svoje članove ili najmanje dvadeset posto radnika zaposlenih kod poslodavca (u daljnjem tekstu: predlagatelj).

(2) Kada je predlagatelj iz stavka 1. ovoga Pravilnika skupina radnika, prijedlog mora sadržavati imena, prezimena, osobne identifikacijske brojeve i potpise tih radnika.

(3) Prijedlog za utemeljenje prvoga radničkog vijeća predlagatelj je dužan dostaviti sindikatima koji imaju svoje članove zaposlene kod poslodavca i poslodavcu koji je dostavljeni prijedlog dužan objaviti na svim oglasnim mjestima.

(4) Prijedlog sadrži obavijest da predlagatelj liste kandidata iz članka 8. stavak 1. ovoga Pravilnika, mora na skupu radnika predložiti svog člana i njegovog zamjenika u izbornom odboru, iz redova radnika zaposlenih kod poslodavca ili u organizacijskoj jedinici poslodavca.

(5) Prijedlog sadrži i obavijest da je svaka skupina radnika koja nije ujedno i predlagatelj iz stavka 1. ovoga članka, dužna uz prijedlog svog člana i zamjenika u izborni odbor, istodobno podnijeti i popis radnika s njihovim imenima, prezimenima i potpisom.

(6) U ime predlagatelja iz stavka 1. ovoga članka, njegov potpisnik je ovlašten sazvati skup radnika radi utvrđivanja uvjeta za utemeljenje radničkog vijeća i imenovanja izbornog odbora propisanih ovim Pravilnikom, a koji ne može biti sazvan u razdoblju kraćem od petnaest dana od dana objave prijedloga za utemeljenje radničkog vijeća.

(7) Skup radnika saziva se na mjestu rada na kojemu je moguće okupiti najveći broj radnika, a predlagatelj je dužan savjetovati se s poslodavcem o vremenu održavanja skupa radnika, vodeći pri tome računa da se time ne šteti djelotvornosti poslovanja poslodavca.

(8) Odluka o sazivanju skupa radnika objavljuje se na svim oglasnim mjestima poslodavca najmanje osam radnih dana prije dana održavanja skupa.

(9) Na skupu radnika iz stavka 6. ovoga članka, kojem predsjedava potpisnik predlagatelja, utvrđuju se uvjeti za utemeljenje radničkog vijeća i imenuje se izborni odbor.

(10) Na skupu iz stavka 9. ovoga članka sastavlja se zapisnik, kojeg potpisuje potpisnik predlagatelja i objavljuje ga na svim oglasnim mjestima poslodavca.

(11) Član izbornog odbora imenovan od strane predlagatelja saziva prvu sjednicu izbornog odbora.

(12) Odluku o provođenju izbora za prvo radničko vijeće donosi izborni odbor, u roku od pet radnih dana od dana imenovanja na skupu radnika.

Raspisivanje redovitih izbora za radničko vijeće

Članak 3.

(1) Radničko vijeće odluku o raspisivanju redovitih izbora za radničko vijeće, mora donijeti najkasnije pet tjedana prije isteka svog izbornog razdoblja, a koju objavljuje na svim oglasnim mjestima poslodavca i dostavlja sindikatima koji imaju svoje članove kod poslodavca te poslodavcu.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži i obavijest da je svaki predlagatelj liste kandidata iz članka 8. stavak 1. koji će podnijeti listu kandidata za članove radničkog vijeća, dužan u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja, odnosno od dana dostavljanja odluke, predložiti u pisanom obliku svog člana i zamjenika u izborni odbor.

(3) Radničko vijeće imenuje izborni odbor najkasnije četiri tjedna prije isteka svog izbornog razdoblja.

(4) Odluka radničkog vijeća o imenovanju izbornog odbora dostavlja se članovima toga odbora i njihovim zamjenicima.

(5) Ako radničko vijeće ne donese odluku o raspisivanju redovitih izbora u roku iz stavka 1. ovoga članka, na postupak izbora za radničko vijeće na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 2. ovoga Pravilnika.

Raspisivanje izvanrednih izbora za radničko vijeće

Članak 4.

(1) Izvanredni izbori za radničko vijeće mogu se raspisati:

1) ako zbog prestanka radnog odnosa, ostavke ili isključenja članova radničkog vijeća ili zamjenika članova radničkog vijeća utvrđenih zapisnikom o konačnim rezultatima izbora, radničko vijeće više nema broj članova niti njihovih zamjenika potreban za odlučivanje na način predviđen poslovnikom o radu radničkog vijeća,

2) ako su pravomoćnom sudskom odlukom poništeni izbori za radničko vijeće,

3) ako je pravomoćnom sudskom odlukom raspušteno radničko vijeće,

4) ako je u sporu radi poništenja izbora za radničko vijeće privremenom mjerom suda zabranjeno djelovanje radničkog vijeća do pravomoćnog okončanja spora.

(2) Odluku o raspisivanju izvanrednih izbora zbog razloga iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka ovlašten je donijeti predsjednik radničkog vijeća najkasnije u roku od trideset dana od dana nastanka razloga.

(3) Ako nije donesena odluka iz stavka 2. ovoga članka, ili nastupi neki od razloga iz stavka 1. podstavka 2., 3. i 4. ovoga članka na postupak izbora za radničko vijeće, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Na sadržaj te način objavljivanja i dostavljanja odluke iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Na izvanrednim izborima za radničko vijeće provedenim zbog razloga iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, članovi radničkog vijeća i zamjenici članova radničkog vijeća, biraju se na vrijeme do isteka izbornog razdoblja ostalih članova toga vijeća, a zbog razloga iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka, biraju se na vrijeme do pravomoćnog okončanja spora pred sudom, odnosno na rok od četiri godine od dana objavljivanja rezultata izvanrednih izbora ako je sud pravomoćnom odlukom poništio prethodno provedene izbore.

Izborni odbor

Članak 5.

(1) Za provođenje izbora imenuje se izborni odbor.

(2) Izborni odbor ima neparni broj članova s najmanje tri člana.

(3) Ako bi izborni odbor imao parni broj članova, dodatnog člana i zamjenika dodatnog člana, imenovat će skupina radnika koja okuplja najveći broj radnika, a ako u postupku izbora za radničko vijeće ne sudjeluje skupina radnika, dodatnog člana i zamjenika dodatnog člana, imenovat će sindikat s najvećim brojem članova.

(4) Član izbornog odbora može biti radnik zaposlen kod poslodavca odnosno u organizacijskoj jedinici poslodavca i koji nije kandidat za člana radničkog vijeća.

(5) Članovi izbornog odbora između sebe biraju predsjednika običnom većinom glasova od ukupnog broja članova izbornog odbora.

Odluka o provođenju izbora za radničko vijeće

Članak 6.

(1) Odluku o provođenju izbora za radničko vijeće donosi izborni odbor u roku od pet radnih dana od dana dostave odluke o imenovanju izbornog odbora članovima toga odbora i njihovim zamjenicima.

(2) Odlukom o provođenju izbora za radničko vijeće:

1) određuje se zakonom predviđeni broj članova radničkog vijeća u skladu s člankom 142. Zakona o radu,

2) odlučuje se o vremenu i mjestu, odnosno mjestima glasovanja (dan, sat, adresa, naziv prostorije i slično),

3) određuje se rok od pet radnih dana za podnošenje liste kandidata za članove radničkog vijeća,

4) ako je određeno više biračkih mjesta, pozivaju se podnositelji liste kandidata da u roku od pet radnih dana mogu predložiti po jednog svog člana i njegovog zamjenika za svaki od biračkih odbora,

5) obavještava se o mogućnosti glasovanja putem pošte ili na drugom biračkom mjestu.

(3) Odluka o provođenju izbora za radničko vijeće objavljuje se na svim oglasnim mjestima i dostavlja se poslodavcu idućeg radnog dana po donošenju.

Vrijeme i mjesto provođenja izbora za radničko vieće

Članak 7.

(1) Izborni odbor je dužan prije donošenja odluke iz članka 6. ovoga članka, savjetovati se s poslodavcem o vremenu i mjestu, odnosno mjestima glasovanja na izborima te voditi računa da vrijeme i mjesto, odnosno mjesta glasovanja ne štete djelotvornosti poslovanja poslodavca.

(2) Ako je rad organiziran u smjenama, a ne glasuje se tijekom čitave smjene, izborni odbor može odlučiti da se glasovanje obavi pri kraju jedne smjene i na početku iduće smjene, ali vrijeme glasovanja ne smije biti određeno kraće od jedne trećine trajanja svake smjene.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, izborni odbor dužan je, najmanje pet radnih dana prije dana glasovanja, objaviti na oglasnim mjestima poslodavca vrijeme početka i završetka glasovanja za svaku od smjena.

(4) Radnik koji iz bilo kojeg razloga neće biti na radu na dan glasovanja ili je njegovo mjesto rada udaljeno od biračkog mjesta, može izbornom odboru najkasnije pet radnih dana prije dana glasovanja podnijeti pisani zahtjev da mu se uruči glasački listić i omotnica s poštanskom markom za obično rukovanje radi glasovanja putem pošte.

(5) Glasački listić iz stavka 4. ovog članka, radnik je dužan uputiti poštom na adresu sjedišta poslodavca, u zatvorenoj omotnici koju je primio uz glasački listić, s naznakom: »ne otvarati – za Izborni odbor«.

(6) Izborni odbor može sam ili na prijedlog poslodavca odlučiti da se onim radnicima čije je mjesto rada udaljeno od biračkog mjesta, bez njihovog pisanog zahtjeva, osigura glasovanje na način iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Radniku koji na dan glasovanja zbog potrebe posla neće biti, na biračkom mjestu svoje organizacijske jedinice izborni odbor je na njegov zahtijev, dužan omogućiti glasovanje na biračkom mjestu organizacijske jedinice u kojoj će se zateći za vrijeme glasovanja.

(8) U slučaju stavka 7. ovog članka izborni odbor je odmah po zahtjevu radnika, dužan po službenoj dužnosti brisati radnika iz izovoda popisa birača na biračkom mjestu njegove organizacijske jedinice i upisati ga u izvod popisa birača organizacijske jedinice u kojoj će se radnik zateći za vrijeme glasovanja.

Lista kandidata za članove radničkog vijeća

Članak 8.

(1) Predlagatelj liste kandidata za članove radničkog vijeća (u nastavku: lista kandidata) može biti sindikat, više sindikata zajedno koji imaju članove zaposlene kod poslodavca i svaka skupina od najmanje dvadeset posto radnika.

(2) Na listi kandidata mora biti predloženo onoliko radnika koliko će članova imati to vijeće te najmanje isti broj zamjenika članova radničkog vijeća.

(3) Za uvrštenje na listu kandidata potreban je prethodni pisani pristanak radnika, čije se izjave o takvom pristanku prilažu listi kandidata prilikom njenog podnošenja.

(4) Prilikom sastavljanja liste kandidata potrebno je voditi računa o ravnopravnoj zastupljenosti svih organizacijskih jedinica i skupina radnika (po spolu, dobi, stručnoj spremi, poslovima na kojima rade i slično).

(5) Prvoimenovani radnik na listi kandidata smatra se nositeljem te liste.

(6) Lista kandidata dostavlja se predsjedniku izbornog odbora. Ako lista kandidata nije podnesena na način iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, predsjednik izbornog odbora pisano će pozvati podnositelja liste da u roku od tri radna dana otkloni nedostatak. Ako nedostatak nije otklonjen u tom roku dostavljanjem ispravljene liste kandidata ili nedostajućih izjava o pristanku na uvrštenje u listu, ili ako lista kandidata nije podnesena u objavljenom roku, smatrat će se da lista nije niti bila podnesena.

(7) Liste kandidata objavljuju se na svim oglasnim mjestima poslodavca, a na dan glasovanja moraju na vidljivom mjestu biti objavljene u prostoriji, odnosno u prostorijama u kojima se glasuje.

Rad izbornog odbora

Članak 9.

(1) Izborni odbor provodi i nadzire glasovanje te utvrđuje rezultate izbora.

(2) Izborni se odbor brine o pravilnom provođenju izbora i objavljuje rezultate izbora, a prije objave rezultata izbora može odlučiti da se zbog utvrđenih nepravilnosti, dio ili cijeli izborni postupak ponovi.

(3) O radu izbornog odbora vodi se zapisnik, kojeg potpisuje i nakon provedenih izbora javno objavljuje predsjednik izbornog odbora.

(4) Dužnosti izbornog odbora su:

1) donijeti odluku o provođenju izbora za radničko vijeće,

2) utvrditi listu radnika koji imaju biračko pravo (u nastavku: popis birača), a ako se glasuje na dva ili više biračkih mjesta, i izvode iz toga popisa za svako od biračkih mjesta,

3) imenovati biračke odbore ako se glasuje na dva ili više biračkih mjesta,

4) pripremiti glasačke listiće,

5) pripremiti i provesti glasovanje te nadzirati pravilnost izbornog postupka,

6) davati upute i naloge biračkim odborima te im dostaviti ovjereni izvod iz popisa birača za biračko mjesto i potreban broj glasačkih listića,

7) nadzirati pravilnu provedbu izbornog postupka i odlučiti o prijavama nepravilnosti toga postupka te o prigovorima na rezultat izbora,

8) sastaviti zapisnik o prethodnim i o konačnim rezultatima izbora,

9) čuvati sve izborne materijale do konačnog utvrđivanja rezultata izbora, a zatim te materijale predati radničkom vijeću.

(5) Izborni odbor odlučuje običnom većinom glasova ukupnog broja članova izbornog odbora.

(6) Na sjednicama izbornog odbora vodi se zapisnik u koji se unose podaci o danu održavanja sjednice, o prisutnim osobama te o donesenim


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: