Input:

12.4 Pravilnik o organizaciji i plaćama

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

12.4 Pravilnik o organizaciji i plaćama

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Na temelju članka 26. Zakona o radu („Narodne novine”, br. 93/14., 127/17. i 98/19.)  i članka ___. Kolektivnog ugovora za________d.d. Osijek, za _________d.d. Osijek, ________ (u daljnjem tekstu: Poslodavac),  donosim  dana ___. listopada 2020. godine, slijedeći

PRAVILNIK
O ORGANIZACIJI I PLAĆAMA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo u dioničkom društvu _______________ (dalje u tekstu: Društvo ili Poslodavac), i to podjelom rad a u okviru zaokruženih tehnoloških procesa, sistematiziranjem radnih mjesta prema potrebnim zanimanjima, radnim sposobnostima i iskustvom za obavljanje rada, utvrđuje potreban broj radnika (izvršitelja) prema obimu predviđenog rada u pojedinim dijelovima procesa rada, kao i plaće, naknade plaća i drugi primici radnika.

II UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 2.

Radi ostvarivanja što povoljnijih rezultata u obavljanju djelatnosti Društva, rad u istom obavlja se u okviru organizacijskih cjelina.

Organizacijske cjeline su:

- Ured uprave (direktora)

- Zajednički poslovi (Stručni poslovi)

- Radne jedinice.

Članak 3.

Zajednički poslovi organizirani su kao najsloženija organizacijska cjelina u Društvu, a predstavlja organizacijsku i funkcionalnu radnu i stručno-tehničku zaokruženu cjelinu za obavljanje stručnih poslova Društva.

Za obavljanje proizvodnih, prometnih, uslužnih i drugih djelatnosti u Društvu, organizirane su radne jedinice kao zaokružene organizacijske, tehničko-tehnološke i gospodarstveno-funkcionalne cjeline.

Unutar radnih jedinica organiziraju se niži oblici ovisno o mjestu rada i podjeli poslova u procesu rada.

Članak 4.

Organizacioni oblici u Stručnim poslovima su sektori odnosno službe koje predstavljaju funkcionalno organizacijsku cjelinu pojedinih stručnih poslova sa sistematiziranim radnim mjestima i utvrđenim brojem izvršitelja, a unutar njih formirane su referade, odjeli i si.

Obračunska jedinica predstavlja zaokruženi proces i obračunsku troškovnu cjelinu s utvrđenim radnim mjestima i potrebnim brojem izvršitelja (proizvodni pogoni, prodajni objekti, uslužne cjeline itd.).

Članak 5.

Ured uprave - direktora čine:

- direktor

- pomoćnik direktora

- tajnik direktora

- vozač službenog automobila.

Članak 6.

Zajednički poslovi su organizacijska cjelina u sastavu Društva u kojima se obavljaju stručni poslovi, u okviru:

- sektora općih,pravnih i kadrovskih poslova

- sektor istraživanja, razvoja i analize

-financijsko-računovodstvenog sektora

- komercijalnog sektora

- službe informatike.

Članak 7.

Radne jedinice Društva su:

- Pekarstvo

- Mljekara

- Trgovina

Članak 8.

U Zajedničkim poslovima obavljaju se slijedeći poslovi Društva:

U Sektoru općih,pravnih i kadrovskih poslova obavljaju se poslovi:   

- opći

- pravni

- kadrovski poslovi

- poslovi zaštite na radu, zaštite od požara, higijensko-sanitarne i ekološke zaštite.

U Sektoru istraživanja, razvoja i analize (IRA) obavljaju se poslovi  istraživanja razvoja analize investicija laboratorija.

U financijsko-računovodstvenom sektoru obavljaju se poslovi:

- financijski poslovi

- računovodstveni poslovi

- poslovi obračuna plaća

- poslovi platnog prometa

- poslovi blagajne

- poslovi naplate.

U Komercijalnom sektoru obavljaju se poslovi:

- prodaje nabave

- marketinga i

- promidžbe unapređenja prodaje.

U službi informatike obavljaju se poslovi organizacije, razvoja i primjene informacijskog sustava.

III SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 9.

Pod radnim mjestom podrazumijeva se skup istih ili srodnih poslova koje kao stalan

sadržaj rada može u radnom vremenu obaviti jedan ili više radnika određene vrste i

stupnja stručne spreme, radnog iskustva i drugih znanja odnosno sposobnosti.

Članak 10.

Za svako radno mjesto u Društvu ovim Pravilnikom se utvrđuje:

- vrsta i stupanj stručne spreme određene vrste zanimanja,

- radno iskustvo,

- posebna znanja i sposobnosti, te drugi posebni uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta,

- opis poslova radnog mjesta

- broj izvršitelja

- stupanj složenosti i odgovornosti

- otežani uvjeti rada.

Članak 11.

Za svako radno mjesto utvrđuje se osnovni opis poslova. Osim opisanih poslova svaki je radnik dužan obaviti i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, kao i one poslove koji se prirodno nadovezuju ili prethode osnovnim radnim zadacima.

Za slučaj štrajka ili isključenja s rada, donose se u skladu sa zakonom posebna pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati.

Članak 12.

Broj izvršitelja poslova pojedinog radnog mjesta utvrđuje se u pravilu godišnjim planom kadrova.

Eventualno povećanje broja izvršitelja ili smanjivanja broja, kao i potrebu za novim radnim mjestima, donosi Uprava Društva.

Članak 13.

Za obavljanje poslova određenog radnog mjesta u pravilu se utvrđuje samo jedan odgovarajući stupanj stručne spreme.

Međutim, ako su za određene poslove alternativno utvrđena dva različita stupnja stručne spreme, smatra se da uvjete za rad na tom radnom mjestu podjednako ispunjavaju radnici i s jednim i s drugim stupnjem stručne spreme.

Članak 14.

Pod radnim iskustvom u struci smatra se samo ono vrijeme koje je radnik radio na odgovarajućim poslovima nakon stjecanja stručne spreme potrebne za rad na poslovima određenog radnog mjesta.

Članak 15.

Pod stručnom spremom razumijevaju se opća i stručna znanja, te vještine neophodne za obavljanje određenih poslova i uspješno ostvarivanje funkcije radnog mjesta.

Stručna sprema se razvrstava u stupnjeve prema složenosti.

Potrebna stručna sprema obilježava se nazivom odnosno i oznakom iz koje se vidi vrsta i stupanj stručne spreme.

Članak 16.

Pokusni rad utvrđenje i provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o radu.

Članak 17.

Radna mjesta razvrstavaju se na temelju složenosti poslova i normalnih uvjeta rada.

Vrednovanje poslova određenog radnog mjesta vrši se na temelju složenosti, odgovornosti i prosječnih uvjeta rada koji su razrađeni u tabeli tarifnog sustava.

Radna mjesta vrednovana po tarifnom sustavu, uvrštena su u katalog radnih mjesta.

Članak 18.

Rukovodne funkcije, s obzirom na način njihova obavljanja, ovlaštenja i odgovornosti po radnim mjestima, dijele se na:

- izvornu funkciju koju ima direktor Društva temeljem zakona i Statuta,

- funkcija pomoćnika direktora izvodi se iz funkcije direktora Društva,

- delegirane funkcije koje imaju osobe s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima (rukovoditelji) temeljem ovog Pravilnika odnosno odluke Direktora,

- funkcije koje imaju radnici u dijelovima procesa rada kao neposredni voditelji.

Članak 19.

Poslovi pri čijem obavljanju radnici imaju posebna ovlaštenja i odgovornosti su:

- zastupanje i predstavljanje organizacijskog dijela.

- organiziranje rada u procesu kojim rukovodi,

- izdavanje konkretnih radnih zadataka po prioritetnoj potrebi vršenja,

- nadgledanje i kontroliranje izvršenja,

- odobravanje službenih putovanja i izidavanje radnih naloga za prekovremeni rad,

- odobravanje naloga za isplatu do visine dozvoljene putem blagajne,

- ovjeravanje materijalno financijske dokumentacije,

- podnošenje prijave za skrivljeno ponašanje odnosno osobito tešku povredu radne obveze ili osobito važnu činjenicu za poslodavca.

Članak 20.

Direktor Društva predstavlja i zastupa Društvo sukladno zakonu i Statutu Društva.

Uz direktora Društva ovim Pravilnikom se utvrđuje funkcija pomoćnika direktora koji obavlja sve poslove po ovlaštenju direktora.

U slučaju privremene odsustnosti direktora, Društvo predstavlja i zastupa pomoćnik direktora na temelju valjano izdane punomoći ili prokure izdane od strane direktora - Uprave Društva, u smislu odredbi Zakona o trgovačkim društvima, odnosno druga osoba s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima koji odredi Direktor, na temelju valjano izdane punomoći.

Članak 21.

Radnik koji obavlja odnosno koji se raspoređuje za obavljanje poslova s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima (rukovodne poslove) mora ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom, i to:

- da ima potrebnu školsku spremu,

- da ime potrebno radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima,

- da posjeduje stručne, organizatorske, komunikacijske i druge sposobnosti, te savjesnost u radu,

- da nije kažnjen za kaznena djela ili mu izrečena mjera sigurnosti sukladno zakonu.

Članak 22.

Rukovodne osobe temeljem ovog Pravilnika i odluke Direktora Društva su:

- pomoćnik direktora

- rukovoditelji sektora - službe (nabava i prodaja)

- rukovoditelji radnih jedinica

Članak 23.

Direktor Društva, u obavljanju svoje funkcije, može dio svojih nadležnosti iz organizacije rada, radnih odnosa i raspolaganja materijalnim i novčanim sredstvima prenijeti na rukovoditelje nižih organizacionih oblika i na druge radnike u skladu s prirodom njihova posla i stručne osposobljenosti, a ovu su dužni prihvatiti delegaciju prava i obveza koja se na njih prenosi.

Rukovoditelji za svoj rad odgovaraju neposredno direktoru Društva.

Članak 24.

Rukovoditelji sektora odnosno službe, kao i rukovoditelji radne jedinice ovlašteni su predstavljati sektor, službu odnosno radnu jedinicu kojom rukovode u okviru datih ovlaštenja.

Članak 25.

Neposredni voditelji u smislu ovog Pravilnika su radnici koji vode određeni proces rada pojedinog pogona, odjela, smjene, odnosno grupe radnika.

Neposredni voditelji imaju ovlaštenja izdavati organizacijska, tehnička i druga uputstva i naloge za izvršenje konkretnih poslova i zadataka iz djelokruga organizacijske cjeline.

Radnici iz prethodnog stavka sukladno ovlaštenjima, odgovorni su za izdane naloge i izvršenje rada grupe radnika ili organizacione cjeline čijim radom rukovode.

IV ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

Članak 26.

Direktor Društva zasniva ugovorni odnos s Nadzornim odborom Društva.

Svi radnici zasnivaju radni odnos s direktorom Društva, temeljem Ugovora o radu.

Direktor Društva ovlašten je sa radnicima iz čl. 22 o radu.

V PLAĆE, NAKNADE PLAĆA I DRUGI PRIMICI RADNIKA

Članak 27.

Za izvršeni rad kod poslodavca radnik ima pravo na plaću.

Plaća u smislu ovog Pravilnika je plaća u brutto iznosu.

Plaća iz prethodnog stavka ovog članka obuhvaća osnovnu plaću i sva dodatna davanja, bilo koje vrste koja poslodavac izravno ili neizravno, u novcu ili naravi, isplaćuje radniku-radnici za obavljeni rad, na temelju važećeg ugovora o radu i svih drugih važećih pravnih akata kod poslodavca.

Plaća za izvršeni rad radnika sastoji se od:

- osnovne plaće utvrđene tarifom poslova,

- stimulativnog dijela plaće,

- dodatka na plaću po osnovi radnog staža,

- dodatka na plaću po osnovi otežanih uvjeta rada.

- dodatka na plaću za stalnu nazočnost na radu.

Članak 28.

U tarifi poslova (osnovne plaće radnih mjesta) koja je sastavni dio ovog Pravilnika, osnovne plaće (radnih mjesta) iskazane su koeficijentima.

Vrijednost koeficijenta složenosti utvrđuje direktor Društva u brutto iznosu. Umnožak koeficijenta složenosti radnog mjesta i vrijednosti koeficijenta čini osnovnu plaću za određeno radno mjesto za puno radno vrijeme, normalan učinak i normalne uvjete rada na tom radnom mjestu.

Članak 29.

Osnovna plaća radnika može se povećati za stimulativni dio i za dodatke i smanjiti za ostvareni podbačaj (neostvarene rezultate rada).

Stimulativni dio


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: