Input:

12.3 Pravilnik o načinu korištenja službenih automobila

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

12.3 Pravilnik o načinu korištenja službenih automobila

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Na temelju točke V. stavka 2. Odluke o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja (NN 37/16) _______________ (naziv Tijela; dalje u tekstu: Tijelo) donosi

PRAVILNIK  O NAČINU KORIŠTENJA SLUŽBENIH AUTOMOBILA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 Ovim se Pravilnikom ureduje vođenje putnih radnih listova, način financijskog praćenja troškova, korisnici službenih automobila, rezervacija i izdavanje službenih automobila, odgovorna osoba za upravljanje voznim parkom, vođenje evidencije o korištenju službenih automobila, način plaćanja goriva, cestarine, parkiranja i ostalih povezanih troškova, uvjeti, odgovornosti i postupci kod održavanja službenih automobila, korištenje drugih načina prijevoza, odgovornost za nastalu štetu i izvještavanje o korištenju službenih automobila.

Članak 2.

Službene automobile službenici i namještenici __________ (naziv Tijela) koriste u pravilu za radno vrijeme od ____________ sati sukladno potrebama obavljanja poslova i radnih zadataka iz svog djelokruga rada, a u slučaju potrebe i izvan navedenog vremena.

Za korištenje službenih vozila, korisnici moraju imati važeću vozačku dozvolu, te su dužni pridržavati se odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama.

PUTNI RADNI LIST

Članak 3.

Za svaki službeni automobil posebno se vodi putni radni list i korištenje službenog automobila može se ostvariti samo na temelju popunjenog i ovjerenog putnog radnog lista od strane odgovorne osobe, odnosno osobe koja odobrava korištenje službenih automobila.

Članak 4.

Putni radni list sadrži:

1.Redni broj putnog radnog lista,

2.Marku automobila,

3.Registarsku oznaku automobila,

4.Datum i vrijeme korištenja automobila,

5.lme i prezime te potpis vozača,

6.Ime i prezime te potpis odgovorne osobe koja odobrava korištenje automobila,

7.Datum, vrijeme i stanje brojila kod polaska,

8.Datum, vrijeme i stanje brojila kod povratka,

9.Mjesto/relacija putovanja,

10.Svrhu putovanja (ili poveznica na broj naloga za službeni put),

11.Troškove nastale za vrijeme putovanja (gorivo, cestarina, pranje, parking i ostalo,

12.Ime i prezime te potpis odgovorne osobe za financije.

Članak 5.

Putni radni list izdaje se i popunjava na odgovarajućem obrascu, a može se popunjavati i izdavati u elektronskom obliku.

Putni radni list službenicima i namještenicima ovjerava ________________.

 

Članak 6.

Nakon obavljene vožnje, službenik i namještenik dužan je odmah popuniti putni radni list s podacima koji se odnose na izvršenu vožnju (vrijeme dolaska, stanje brojila po dolasku i troškovi za vrijeme putovanja) te isti zajedno s ključevima vozila, predati odgovornoj osobi za upravljane voznim parkom ili osobi koja ga mijenja u njegovoj odsutnosti. Nakon korištenja službenih automobila, službenici i namještenici dužni su iste vratiti na službeno parkiralište.

 

Članak 7.

Odgovorna osoba za upravljanje voznim parkom ili osoba koja ga mijenja prima i čuva sve putne radne listove te iz njih ažurno unosi podatke u odgovarajuću evidenciju i registre. Putni radni list, koji nije popunjen svim traženim podacima iz obrasca, ne može se predati na pohranu i daljnju obradu odgovornoj osobi sve dok se isti ne popuni prema traženom.

REZERVACIJA I IZDAVANJE SLUŽBENIH VOZILA

Članak 8.

Zahtjev rezervacije službenog automobila podnosi se odgovornoj osobi za upravljanje voznim parkom u pisanom obliku. Obrazac zahtjeva rezervacija službenog automobila sadrži: ime i prezime službenika ili namještenika, dan i sat putovanja, vrijeme trajanja korištenja službenog automobila, mjesto putovanja i svrhu putovanja.

 

Članak 9.

Odgovorna osoba za upravljanjem voznim parkom temeljem prikupljenih zahtjeva rezervacije službenih automobila, planira raspodjelu istih vodeći računa o redoslijedu najava, vremenu korištenja automobila i mjestu i svrsi putovanja.

U slučaju da za određeno vrijeme ima više najavljenih rezervacija od trenutno raspoloživog broja vozila, službeni automobil će se dati na korištenje, bez obzira na rezervaciju, onom službeniku i namješteniku čije obavljanje poslova i radnih zadataka ima prioritet.

KORISNICI SLUŽBENIH AUTOMOBILA

Članak 10.

Korisnici službenih automobila su službenici i namještenici zaposleni u ___________ (naziv Tijela).

Službenici i namještenici prilikom korištenja službenih automobila Tijela dužni su:

-koristiti službeni automobil isključivo u svrhu obavljanja poslova i radnih zadataka.

-prilikom korištenja automobila postupati u skladu s pravilima dobrog gospodara.

- poštivati odredbe ovog Pravilnika.

 

ODGOVORNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOM

Članak 11.

Odgovorna osoba za upravljanje voznim parkom dužna je:

-raspoređivati službene automobile prema najavljenim rezervacijama u sjedištu,

-voditi brigu o ispravnosti


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: